STORITVE ZA STAREJŠE

DIGITALNO VKLJUČENI

DEMENCA – IONIS – AAL

INCARE – AAL

ERMAT – Erasmus+

Mreža Partnerstvo 65+

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIGITALNO VKLJUČENI

Vpeljujemo medgeneracijsko digitalno platformo, prvo te vrste v Sloveniji, ki bo s ponujenimi vsebinami, možnostjo aktivne participacije in medgeneracijske izmenjave prispevala k povečanju digitalne pismenosti starejših, k njihovi večji družbeni vključenosti in k zmanjševanju medgeneracijskega digitalnega razkoraka.

Platforma bo starejšim nudila možnost: (1) vseživljenjskega učenja za pridobivanje funkcionalnih digitalnih znanj; (2) učenja uporabe za starejše ključnih e-storitev; (3) dostopanja do vsebin in programov aktivnega in zdravega staranja; (4) udeležbe in učenja na medgeneracijskih virtualnih srečanjih. Prva in druga možnost bosta potekali prek video vsebin za samostojno učenje, ki bodo inovativno vpeljane prek igrifikacijskega sistema, tretja možnost bo ponujala interaktivne vsebine, ki jih bodo pripravili starejši, četrta možnost pa bo vključujoča in bo starejšim z medgeneracijskim povezovanjem omogočila intenzivno uporabo pridobljenih znanj.

VEČ O PROJEKTU:

Digitalno vključeni – projekt >> tukaj

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DEMENCA – IONIS – AAL

NOTRANJA IN ZUNANJA NAPREDNA TEHNOLOŠKA REŠITEV ZA OSEBE Z DEMENCO

IONIS je angleška kratica za projekt, ki združuje tehnologije in storitve za ljudi, ki trpijo zaradi alzheimerjeve bolezni oziroma demence. Predstavlja povezavo med bolnikom, svojci in medicinskim osebjem, ki s pomočjo naprav in tehnologije omogočajo kakovostno življenje osebe z demenco.

V Sloveniji narašča število starejših oseb, ki doživljajo spoznavne, miselne in vedenjske spremembe v možganih. Najpogosteje postavljena je diagnoza Alzheimerjeve demence. Simptomi, ki prizadenejo osebe z demenco, ustvarjajo velik izziv za medicino, zdravstveno varstvo in ustvarjajo socialne stiske, predvsem za družino in skrbnike dementne osebe.

IONIS rešitev lahko nadomesti določene vsakodnevne funkcije in na prilagojen način podpira osebo z blagimi do zmernimi znaki demence, kot so problem s spominom in upadom razumevanja – duševnega delovanja in procesov pridobivanja znanja ter razumevanja.

V zavodu IZRIIS želimo s projektom IONIS omogočiti ozaveščanje, prepoznavanje zgodnjih znakov, informiranje oseb, bolnikov in svojcev ter prispevati nove tehnološke rešitve, ki so nujne za prihodnost na tem področju.

VEČ O IONIS PROJEKTU:

IONIS – AAL projekt >> tukaj.

Spletna stran IONIS projekta >> tukaj.

Več o demenci si lahko preberete na eDemenca.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INCARE – AAL

PODPORNE ROBOTSKE STORITVE ZA STAREJŠE ODRASLE

INCARE ponuja fleksibilne, merljive in trajnostne storitve, ki omogočajo starejšim osebam samostojnost v njihovem vsakdanjem življenju. Izboljšajo jim kakovost življenja in podaljšajo njihovo delovanje v družbi. S tem razbremenijo tudi njihove formalne kot neformalne negovalce.

INCARE rešitev je modularna, lahko razumljiva in prilagodljiva, tako da jo ciljni uporabniki zlahka sprejmejo in uporabijo, hkrati pa zagotavljajo ekonomsko dostopnost za naše stranke.

INCARE oblikuje rešitve z vključevanjem različnih kategorij uporabnikov v vseh fazah razvoja, vključno z načrtovanjem, izvajanjem, in testiranjem. Pilotne študije na Poljskem, Madžarskem, v Sloveniji in Romuniji oblikujejo in potrjujejo končno rešitev.

Nove tehnologije in storitve za aktivnosti v zaprtih prostorih in na prostem, skupaj z inteligentnimi in prilagodljivimi funkcijami, bodo starejšim pomagale pri samostojnem življenju in zmanjšale ali optimizirale potrebno oskrbo

VEČ O INCARE PROJEKTU:

INCARE – AAL projekt >> tukaj.

Spletna stran INCARE projekta >> tukaj.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ERMAT – Erasmus+

RAZVOJ PROGRAMA USPOSABLJANJA ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA STAREJŠIH Z OMEJENO MOBILNOSTJO Z UPORABO PODPORNIH TEHNOLOGIJ / ERMAT

Cilj in naloga

Začetek evropskega projekta ERMAT je bil namenjen spodbujanju veščin starejših pri uporabi digitalnih podpornih aplikacij. IZRIIS je partner v projektu ERMAT, katerega namen je spodbujati digitalne spretnosti starejših.

Za večjo samostojnost v vsakdanjem življenju, je pomembno vključevanje digitalnih aplikacij za podporo mobilnosti. To naj bi starejšim omogočilo, da živijo svoje življenje samostojno, kolikor je mogoče, kar dviguje kakovost njihovega življenja.  

V okviru projekta področje odgovornosti Zavoda IZRIIS vključuje pregled asistentov za mobilnost in razvoj učnih gradiv. Po projektu bodo gradiva na voljo na spletu za vse uporabnike, predvsem pa jih bodo lahko uporabljale medicinske sestre in zainteresirane strani za usposabljanje uporabe digitalnih aplikacij pri starejših.

Sodelujoči partnerji pri izvajanju projekta so:

 • CENTRUL IT PENTRU STIINTA SI TEHNOLOGIE (Romunija) 
 • ASOCIATIA ADIV (Romunija)
 • ARISTOTLE UNIVERZITETA THESSALONIKIS (Grčija)
 • GESTIO SOCIOSANITARIA AL MEDITERRANI SL (Španija)  
 • HRVATSKA UDRUGA RADNIH TERAPEUTA (Hrvaška)
 • UNIVERZITETNA GELSENKIRCHEN WESTFAELISCHE; BOCHOLT, RECKLINGHAUSEN / IAT (Nemčija)
 • ZAVOD IZRIIS (Slovenija) 

ERMAT je projekt, ki ga financira Evropska komisija v okviru programa ERASMUS + 2019.

VEČ O ERMAT PROJEKTU:

Spletna stran ERMAT projekta >> tukaj.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MREŽA Partnerstvo 65+

Vsebinska mreža za celostno zdravje starejših odraslih

Mreža za celostno zdravje starejših odraslih je multidisciplinaren konzorcij, ki združuje interesna združenja, društva bolnikov, gerontološka društva ter zdravstvene in akademske institucije. Konzorcij prav tako vključuje organizacije, ki prinašajo znanje odlične prakse pri delu s starejšimi odraslimi, kroničnimi bolniki, njihovimi svojci in skrbniki ter strokovnjaki.

Konzorcijski partnerji oz. njihovi člani že vrsto let sodelujemo z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za javno upravo, občinami, nevladnimi organizacijami ter drugimi akterji na področju celostnega zdravja. Prav tako smo v komunikaciji s Stalnim predstavništvom Republike Slovenije pri Evropski komisiji, predstavnik za zdravje. Podpiramo in sodelujemo z vsebinskimi nevladnimi mrežami (NVO-VID, SZOTK…), društvi ter zvezami upokojencev in s Festivalom za tretje življenjsko obdobje. Za uresničevanje poslanstva programa imamo na voljo ustrezno kadrovsko zasedbo ter mrežo sodelujočih zunanjih organizacij.

Naš pristop je interdisciplinaren in po naše inovativen, saj z uporabo celostnega pristopa, prispevamo k hitrejšemu doseganju dolgoročnih ciljev slovenske zdravstvene politike.

Aktivno smo povezani z mednarodnimi organizacijami na področju zdravja in dobrega počutja starejših odraslih, kot so IsfTeh – International Society for Telemedicine and eHealth (predstavnik v WHO); Telehealth Global Quality Group; Slovensko društvo za medicinsko informatiko ter s partnerji povezani z EPHA, ENSP; FCTC; UICC, The European Public Health Conference Foundation and The European Public Health Association; eDementia; Medicinska univerza v Varšavi, Geriatrični oddelek, De Montfort University, Health Cluster Portugal, Centro Nacional de TeleSaúde in drugimi.

Multidisciplinaren konzorcij poseduje ekspertna znanja, ki so potrebna za kakovostno izvedbo programa. 

Cilji:

 • opolnomočenje starejših odraslih pri samostojnem in aktivnem življenju v domačem okolju in v skupnosti/družbi
 • nekateri specifični cilj: opolnomočenje bolnikov pri njihovem samozdravljenju v domačem okolju.
 • ozaveščanje o možnostih uporabe storitev, ki temeljijo na IKT tehnologijah.
 • prispevati k dvigu zdravstvene informacijske pismenosti prebivalstva
 • ozaveščati javnosti o dejavnikih tveganja, zdravljenju in preprečevanju zapletov
 • podpora pri uvajanju kakovosti v zdravstvenih storitvah

Vrste dejavnosti

Namen mreže je krepiti ustrezno podporno okolje na področju celostnega zdravja starejših, ki bo okrepila povezanost, sposobnosti in kapacitete na področju zdravja starejših.

 • izvajanje aktivnosti informiranja, ozaveščanja in izobraževanja članov mreže 
 • srečanja in strokovne delavnice za člane mreže ter organizacije in izvedbe različnih dogodkov ter medijskih prireditev
 • promocija uporabe storitev zdravja na daljavo (telemedicine – TM) pri samozdravljenju v domačem okolju za doseganje večje stopnje sodelovanja z zdravstvenim osebjem 
 • promocija storitev, ki temeljijo na IKT rešitvah in so del eZdravja
 • mreženje med člani tako v Sloveniji kot tujini 
 • ozaveščanje širše javnosti 

S svojimi aktivnostmi: 

 • prispevamo k uresničevanju sprejetih nacionalnih strateških dokumentov in smernic na področju kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj 
 • omogočamo povezovanja in mreženja nevladnih organizacij z javnimi zavodi na področju obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj
 • prispevamo k večji vključenosti bolnikov s kardiovaskularnimi obolenji oz. sladkorno boleznijo v edukacijske programe v osnovni zdravstveni dejavnosti
 • opolnomočamo bolnike s kroničnimi nenalezljivimi bolezni z informiranjem in usposabljanjem za uporabo TM storitev
 • prispevamo k dvigu zdravstvene informacijske pismenosti prebivalstva
 • razvijamo učinkovita komunikacijska orodja (spletna stran, mobilna aplikacija itd) za promocijo zdravja
 • ozaveščamo različne javnosti o novih oblikah skrbi za zdravje, ki vključujejo IKT rešitve in storitve